VBP

   Committee

 

      SC-ST Cell

    Member
    Shri. Narayanbhai P. Patel
    Prof. Mahendra M. Bhavasar
    Mr. Bhavik C. Shah
    Mr. Ashish B. Patel
    Ms. Bhavika N. Patel
    Mr. Hiren A. Patel
     
    Squad Member
    Mr. Bhavik C. Shah